Summary

Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych.

Full policy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji
    z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;

  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji konta użytkownika, udzielenia dostępu do systemu teleinformatycznego, wysyłaniu na Pani/ Pana adres email informacji (postów) na temat promocji kształcenia branżowego i ustawicznego oraz doradztwa zawodowego (m.in. zaproszenia na szkolenia, webinaria, konferencje, informacje na temat praktycznej nauki zawodu i kształcenia pracowników młodocianych, zawodów unikatowych, projektów finansowanych ze środków unijnych);

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja serwisu w tym Ministerstwo Edukacji i Nauki, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów wymienionych w pkt. 3 a po tym czasie, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

  6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.

  7. Podanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Wykorzystanie plików cookie

Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdą Państwo pod tym linkiem.