Sieci Wsparcia [SW] otwarte dla wszystkich użytkowników Platformy Edukacyjnej KOWEZiU.

Uczestnikiem jest każda osoba, która wybierając odpowiedni dla siebie temat, ma możliwość udziału w dyskusji na forach merytorycznych, korzystania z zamieszczonych materiałów, dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem. SW moderowane są przez pracowników KOWEZiU.

Wymiana doświadczeń zawodowych przez osoby zajmujące się kształceniem zawodowym (praktyczną i teoretyczną nauką zawodu) i ustawicznym, organizacją turnusów zawodowych dla pracowników młodocianych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Propagowanie zmian w kształceniu zawodowym. Po wprowadzonych zmianach w kształceniu zawodowym jest to miejsce w które porusza problemy związane z organizacją i prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kształceniem uczniów pracowników młodocianych, polskim systemem dualnym.

Adresat: nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek (CKZ, CKU, PDN), kierownicy szkolenia praktycznego i warsztatów szkolnych oraz pracodawcy, u których odbywa się praktyczna nauka zawodu, przedstawiciele placówek doskonalenie nauczycieli. organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego, przedstawiciele pracodawców zainteresowanych uzyskaniem informacji o PNZ i kształceniem pracowników młodocianych

Merytoryczne wsparcie doradców zawodowych, zatrudnionych w resorcie oświaty; wymiana doświadczeń między doradcami zawodowymi zatrudnionymi w resorcie oświaty; upowszechnianie dobrych praktyk związanych ze świadczeniem doradztwa zawodowego; zintegrowanie doradców zawodowych

Adresat: doradcy zawodowi zatrudnieni w instytucjach resortu oświaty

Możliwość wymiany doświadczeń dla osób zainteresowanych i zajmujących się tematyką e-learningu. Miejsce, w którym można wyrażać opinie, dzielić się doświadczeniami oraz znaleźć odpowiedzi na problemy natury zawodowej związane z działaniami w obszarze kształcenia na odległość

Adresat: nauczyciele zainteresowani tematyką kształcenia na odległość

Wymiana doświadczeń związanych z wyborem, modyfikacją lub opracowaniem nowego programu nauczania dla zawodu

Adresat: dyrektorzy oraz nauczyciele szkół zawodowych, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, w zakresie realizacji procesu kształcenia zawodowego na podstawie określonego programu nauczania 

Wsparcie wizytatorów z KO, dyrektorów i nauczycieli CKPiU oraz szkół zawodowych w doskonaleniu działań projakościowych w ich placówkach; wymiana doświadczeń pomiędzy wizytatorami, dyrektorami i nauczycielami; popularyzacja materiałów i informacji dotyczących aktualnych przedsięwzięć w obszarze jakości kształcenia zawodowego w Polsce oraz państwach Unii Europejskiej.

Adresat: przedstawiciele kuratoriów oświaty, dyrektorzy i nauczyciele placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz szkół zawodowych. Jest to również przestrzeń dla tych wszystkich Liderów Q, którzy chcą śledzić bieżące zmiany jakie zachodzą na forum jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach Unii Europejskiej

Wymiana doświadczeń zawodowych między ekspertami przygotowanymi do udziału w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, dla kandydatów na ekspertów, dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, przedstawianie dobrych praktyk, informowanie społeczności eksperckiej o zmianach i nowościach w zakresie prawa

Adresat: nauczyciele/eksperci

Międzywydziałowa sieć wsparcia dedykowana jest przedstawicielom placówek doskonalenia nauczycieli zajmujących się kształceniem zawodowym i ustawicznym, doradztwem zawodowym oraz problematyką kształcenia na odległość. Od stycznia 2016 roku w sieci wsparcia uczestniczą także przedstawiciele bibliotek nauczycielskich

Zgłoszenia do uczestnictwa w sieci  bogdan.kruszakin@ore.edu.pl  

 

Wymiana doświadczeń zawodowych i dobrych praktyk a także umożliwienie nauczycielom języków obcych ukierunkowanych zawodowo w wyjaśnianiu zawiłości i trudności powstające w realizacji tego przedmiotu

Adresat: nauczyciele języków obcych i wszyscy nauczyciele  zainteresowani daną tematyką