Sieci Wsparcia [SW] otwarte dla wszystkich użytkowników Platformy Edukacyjnej KOWEZiU.

Uczestnikiem jest każda osoba, która wybierając odpowiedni dla siebie temat, ma możliwość udziału w dyskusji na forach merytorycznych, korzystania z zamieszczonych materiałów, dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem. SW moderowane są przez pracowników KOWEZiU.

Możliwość wymiany doświadczeń dla osób zainteresowanych i zajmujących się tematyką zawodów unikatowych. Miejsce, w którym można wyrażać opinie, dzielić się doświadczeniami oraz znaleźć odpowiedzi na problemy natury zawodowej w obszarze kształcenia w zawodach unikatowych.

Adresat: nauczyciele zainteresowani tematyką kształcenia w zawodach unikatowych.

Wymiana doświadczeń zawodowych przez osoby zajmujące się kształceniem zawodowym (praktyczną i teoretyczną nauką zawodu) i ustawicznym, organizacją turnusów zawodowych dla pracowników młodocianych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Propagowanie zmian w kształceniu zawodowym. Po wprowadzonych zmianach w kształceniu zawodowym jest to miejsce, które porusza problemy związane z organizacją i prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kształceniem uczniów, pracowników młodocianych, polskim systemem dualnym.

Adresat: nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek (CKZ, CKU, PDN), kierownicy szkolenia praktycznego i warsztatów szkolnych oraz pracodawcy, u których odbywa się praktyczna nauka zawodu, przedstawiciele placówek doskonalenie nauczycieli. organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego, przedstawiciele pracodawców zainteresowanych uzyskaniem informacji o PNZ i kształceniem pracowników młodocianych

Prowadzący:

Bogdan Kruszakin do grudnia 2020 r.

Małgorzata Koroś od stycznia 2021 r.

Małgorzata Koroś

Merytoryczne wsparcie doradców zawodowych, zatrudnionych w resorcie oświaty; wymiana doświadczeń między doradcami zawodowymi zatrudnionymi w resorcie oświaty; upowszechnianie dobrych praktyk związanych ze świadczeniem doradztwa zawodowego; zintegrowanie doradców zawodowych

Adresat: doradcy zawodowi zatrudnieni w instytucjach resortu oświaty

Możliwość wymiany doświadczeń dla osób zainteresowanych i zajmujących się tematyką e-learningu. Miejsce, w którym można wyrażać opinie, dzielić się doświadczeniami oraz znaleźć odpowiedzi na problemy natury zawodowej związane z działaniami w obszarze kształcenia na odległość

Adresat: nauczyciele zainteresowani tematyką kształcenia na odległość

Międzywydziałowa sieć wsparcia dedykowana jest przedstawicielom placówek doskonalenia nauczycieli zajmujących się kształceniem zawodowym i ustawicznym, doradztwem zawodowym oraz problematyką kształcenia na odległość. Od stycznia 2016 roku w Sieci wsparcia uczestniczą także przedstawiciele bibliotek nauczycielskich.

Zgłoszenia do uczestnictwa w sieci: malgorzata.koros@ore.edu.pl