Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli eksperta w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, działających w ramach systemu awansu zawodowego nauczycieli

Adresat: program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

Początek kursu 8 lutego 2018