Tematyka kursów on-line związana jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Uczestnikami są osoby, które wzięły udział w procesie rekrutacji, zostały zakwalifikowane i przypisane do odpowiedniego kursu.
Autorami kursów on-line i prowadzącymi są pracownicy KOWEZiU.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami z obszaru diagnostyki doradczej, aspektami stosowania metod i technik diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego.

Adresat: osobyrealizujące zadania z doradztwa zawodowego w sektorze edukacji.

Czas trwania: 26.02.2018-18.03.2018 r.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do tworzenia kursu on-line, w tym: poznanie zasad projektowania kursu on-line, poznanie wybranych zasobów i składowych znajdujących się na platformie Moodle, tworzenia materiałów edukacyjnych, narzędzi sprawdzania wiedzy, narzędzi ewaluacyjnych oraz poszerzenie ogólnej wiedzy na temat platformy edukacyjnej Moodle. Podczas kursu uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności, które pozwolą mu na samodzielnie przygotowywanie różnorodnych kursów prowadzonych zdalnie na platformie Moodle.

Adresat: nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, publicznych centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.


Czas trwania: od 20 kwietnia do 31 maja 2018 r. 

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli eksperta w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, działających w ramach systemu awansu zawodowego nauczycieli

Adresat: program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

Początek kursu 8 lutego 2018